Usługi związane z legalizacją pobytu

Legalizacja pobytu to proces wymagający znajomości przepisów i cierpliwości w postępowaniu z urzędami. Biuro Legal pomaga aktualnie przebywającym cudzoziemcom w Polsce przejść przez cały proces uzyskania odpowiedniego zezwolenia dając gwarancję właściwie załatwionej sprawy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jest to rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy, skierowany do cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Osoby takie będą miały możliwość ubiegania się w ramach jednej procedury o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy jak i do pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Rodzaje zezwoleń: A, B, C, D, E, S.

Informacja starosty

Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Niebieska karta

To specjalne zezwolenie na pobyt przeznaczone jest dla wykwalifikowanych pracowników, którzy w Polsce podejmują pracę wymagającą wysokich kwalifikacji.

Zaproszenia

Dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania może być zaproszenie. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej. 

Zezwolenie na pobyt czasowy – działalność gospodarcza

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski na podstawie przepisów, obowiązujących w tym zakresie.

Zezwolenie to udzielane jest również cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane cudzoziemcowi na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat. Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat.

Nadanie/uznanie obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo polskie można nabyć:
– z mocy prawa;
– przez nadanie obywatelstwa polskiego;
– przez uznanie za obywatela polskiego;
– przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Składanie odwołań od wydanych decyzji

Otrzymałeś decyzje odmowną? To jeszcze nie koniec procedury. Odwołanie złożone w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji przedłuży twój legalny pobyt. 

Jeśli będą Państwo mieć pytania odnośnie procedury lub kwestii dotyczących wymaganych dokumentów, zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów.

Inne usługi związane z czynnościami administracyjnymi i urzędowymi.

Legalizacja pobytu to proces wymagający znajomości przepisów i cierpliwości w postępowaniu z urzędami. Biuro Legal pomaga aktualnie przebywającym cudzoziemcom w Polsce przejść przez cały proces uzyskania odpowiedniego zezwolenia dając gwarancję właściwie załatwionej sprawy.

Świadczenia socjalne

W zależności od podstawy prawnej pobytu cudzoziemca w Polsce, mogą mu przysługiwać różnego rodzaju dotacje i dofinansowania, takie jak do obywateli polskich. Są to na przykład dodatki rodzinne lub wypłaty świadczeń 500plus i inne.

Świadczenia mieszkaniowe

Wśród spraw w któych pomaogamy cudzoziemcom są tematy związane z mieszkaniami komunalnymi, wnioskami do programów „Mieszkanie+” oraz innymi formami wsparcia warunków mieszkalnych obcokrajowców w Polsce.

Inne sprawy

Do innych spraw można zaliczyć wszytskie formlane czynności wykonywane przed urzędem lub organami administracyjnymi. Mogą to być na przykład: wnioski o obywatelstwo, nadanie numeru PESEL lub NIP i inne.

Biuro obsługi Legal. Co zyskujesz?

DOŚWIADCZENIE

Wykonywanie przez blisko 15 lat czynności związanych z obsługą cudzoziemców, sprawia że Biuro Legal postrzegane jest jako nasz zespół specjalistów w tym co robią dla innych osób.

OSZCZĘDNOŚĆ

Współpraca z profesjonalistami to oszczędność czasu i jednocześnie pieniędzy. To co wydaje się proste wbrew pozorm takie nie jest dlatego pewne sprawy lepiej zostawić specjalistom.

GWARANCJA

Jesteśmy dobrzy w tym co robimy dlatego gwarantujemy że nasze usługi jakie świadczymy dla cudzoziemców są poprawnie i skutecznie prowadzone w związku z czynnościami urzędowymi.

WSPARCIE

Załatwienie tematu, złożenie wniosku lub pozyskanie stosownych dokumentów, to nie koniec obsługi przez nasze biuro. Wspieramy i monitorujemy cały proces każdej ze spraw indywidualnie.

Jak pracujemy z naszymi klientami ?

Poradniki Specjalistów

Rodzaje wsparcia dla obcokrajowców
przy zdobyciu mieszkania?

Jeśli myślisz o nowym miejscu do zamieszkania i pracy, sprawdź jakie są dodatkowe mozliwości oprócz wynajmu lub zakupu nieruchomosci.

Czytaj więcej

Doradcy nieruchomości to specjaliści znający rynek oraz procedury zakupu i wynajmu?

Specjaliści rynku nieruchomości wspierają w procesach zakupu i wynajęcia domu lub mieszkania, negocjacji ceny, weryfikacji dokumenów i innych ważnych sprawach. 

Czytaj więcej

Emerytury w Polsce oraz
temat emerytur komercyjnych?

Jesli pracujesz, sprawdź jak duży wpływ masz na swoją przyszłość i co możesz zrobić z myślą o swojej emeryturze niezależnie od kraju zamieszkania.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach jakie są planowane na 2022 rok.

Zmiany dotyczą wielu kwestii, przyśpieszają proces legalizacji pobytu oraz pracy obcokrajowców na terenie Rzecypospolitej Polski.

Czytaj więcej

Dlaczego woj. łódzkie jest atrakcyjne, a Łódź będzie rozwijającym miastem?

Jeśli wybrałeś Polskę do życia, pracy oraz funkcjonowania zobacz dlaczego województwo łodzkie i miasto Łódź są atrakcyjnym i przyszłosciwym wyborem.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do kredytu, poprawa zdolności  w perspektywie czasu.

Gdy planujesz większy wydatek, chcesz kupić mieszkanie lub zainwestować w firmę, warto się przygotować wcześniej aby uniknąć kamplikacji.

Czytaj więcej

Najczęściej zadawane pytania ?

Co należy zrobić aby legalnie pracować i przebywać na terenie Polski?

Obcokrajowiec powinien posiadać dokumenty będące istotą legalnego pobytu oraz możliwości pracy dla konkretnego pracodawcy.

Ważność zezwolenia na pobyt czasowy kończy się, co zrobić aby je przedłużyć?

Nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy, trzeba złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt lub opuścić Polskę zanim upłynie okres ważności zezwolenia.

Jeżeli nie zostaną dotarczone dokumenty uzupełniające na wniosek Urzędu, to co się wydarzy?

Niezłożenie dokumentów uzupełniających wymagania formalne może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W przypadku nie uzupełnienia braków materialnych decyzja może być negatywna lub wydłożony zostanie czas postępowania.

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy, czy jest dokumentem obowiązkowym?

To jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przy staraniu się o zezwolenie na pracę oraz zewolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Istnieją okoliczności dzięki którym osoby są zwolnienie z takiego obowiązku składania informacji starosty.

Jakie są możliwości przedłużenia legalnego pobytu na terenie Polski?

Wraz z końcem wizy lub pozwolenia na pobyt czasowy, należy złożyć odpowiedni wniosek. W nadzwyczajnych okolicznościach można wystąpić o przedłużenie wizy.

Co zrobić gdy nie obiorę dokumentów z Urzędu wysłanych drogą pocztową?

Jeżeli korespondencja została wysłana zgodnie z danymi zawartymi we wniosku, uznana jest za prawidłowo doręczoną. Trafia do akt we właściwym Urzędzie.